skip to main content

Cynllunio’ch ymweliad

Mae croeso i chi archebu i ddefnyddio’r ystafelloedd ymchwil ar neu ar ôl 15fed Ebrill 2021.

O’r 15fed Ebrill, bydd cangen Penarlâg ar agor ar ddydd Iau yn unig.

O 16eg Ebrill, bydd cangen Rhuthun ar agor ar ddydd Gwener yn unig.

Oriau agor yw 10 am-4.30pm gyda chau amser cinio rhwng 12.45pm a 1.45pm.

Gallwch wybod beth i’w ddisgwyl yn yr ystafell chwilio ym Mhenarlâg yma.

Gallwch wybod beth i’w ddisgwyl yn yr ystafell chwilio yn Rhuthun yma.

Pryd alla’ i ymweld â’r archifau?

Gallwch ddarganfod pryd rydym ar agor yma.

Gallwch ddarganfod sut i gyrraedd canghennau Penarlâg a Rhuthun yma.

Beth sydd angen i mi ei wneud cyn ymweld?

Rhag-gofrestru am Gerdyn Archifau

Byddwch angen ymweld ag archivescard.com i rag-gofrestru am gerdyn archifau (roedd y cerdyn hwn yn disodli’r system CARN o Chwefror 2020). Ar ôl cyflwyno eich cais, dylech ymweld â’r Archifdy o fewn 3 mis gyda dau fath o brawf adnabod er mwyn derbyn eich cerdyn. Am ragor o wybodaeth, gweler sut i gael cerdyn. Bydd yn rhaid i chi wneud cais am gerdyn os hoffech chi weld y dogfennau gwreiddiol yn yr archifau sydd yn rhan o’r cynllun.

Cofrestru fel defnyddiwr newydd ar-lein

Gallwch gofrestru ar-lein yma.  Bydd yn rhaid i chi gofrestru ar-lein i rag-archebu dogfennau, gweld deunydd gwreiddiol yn yr ystafell chwilio ac archebu i ddefnyddio darllenydd microffilm neu gyfrifiadur. Nodwch os gwelwch yn dda, mae’r broses hon yn wahanol i’r broses Cerdyn Archifau uchod.

Archebu i ddefnyddio’r ystafelloedd chwilio

Mae’n rhaid i chi archebu ymlaen llaw i ddefnyddio ein hystafelloedd chwilio o leiaf 72 awr cyn yr ydych yn bwriadu ymweld.

Archebu eich dogfennau ymlaen llaw

Mae’n rhaid archebu dogfennau cyn ymweld a byddant yn barod i chi eu gweld pan fyddwch yn cyrraedd. Mae yna gyfyngiad o 10 dogfen fesul ymweliad. I wneud hyn, bydd yn rhaid i chi gofrestru, ychwanegu eitemau sydd o ddiddordeb i chi at eich rhestr ddymuniadau ac archebu dyddiad i ymweld â’r swyddfa.

Cymerwch ofal ychwanegol i nodi lleoliad y casgliad neu eitem yr ydych yn dymuno ei archebu.  Cofnodion sydd ar gael yn Rhuthun yn unig fydd ar gael yn ystod oriau agor y gangen yn Rhuthun, cofnodion sydd ar gael ym Mhenarlâg yn unig fydd ar gael yn ystod oriau agor y gangen ym Mhenarlâg. Ni allwn gludo cofnodion rhwng canghennau. Cysylltwch â ni os ydych yn cael problemau gyda’r broses hon.

Nodwch na ellir archebu’r holl gofnodion catalog. Gall hyn fod o ganlyniad i faint yr eitem (er enghraifft ble mae’n cymryd dau aelod o staff i symud eitem allan o’r storfa), neu os oes rhywun arall wedi cael mynediad i’r eitem yn ddiweddar. Byddwn yn cynghori cyn eich ymweliad os na fydd unrhyw beth rydych wedi’i archebu ar gael.

Beth ddylwn i ddod gyda fi pan fyddaf yn ymweld?

Dull adnabod

Bydd arnoch chi angen Cerdyn Archifau i ddefnyddio’r gwasanaeth a bydd yn rhaid i chi ddod â’r cerdyn hwn gyda chi bob tro y byddwch yn ymweld.

Os nad oes gennych chi gerdyn archifau yn barod, bydd yn rhaid i chi rag-gofrestru ar-lein. Bydd gofyn i chi ddod â dau fath o brawf adnabod gyda chi i’ch ymweliad cyntaf. Mae rhagor o fanylion am fathau derbyniol o brawf adnabod ar gael ar wefan y Cerdyn Archifau yma.

Mae cardiau archifau yn cael eu rhoi yn rhad ac am ddim yn y swyddfa. Bydd eich Cerdyn Archifau yn ddilys am bum mlynedd o’r dyddiad cyhoeddi.

Pensiliau

Dylech hefyd ddod â phapur a phensil gyda chi i wneud nodiadau. Ni chaniateir pinnau ysgrifennu.

Offer

Gallwch ddod â gliniadur neu lechen i weithio arno, ond mae socedi ar gyfer gwefru ar gael yn ein cangen ym Mhenarlâg yn unig. Mae yna fynediad i Wi-Fi am ddim yng nghangen Rhuthun yn unig.

Caniateir camerâu nad oes fflach arnynt, nac unrhyw sain a allai darfu ar ymchwilwyr eraill.   Bydd gofyn i chi lenwi ffurflen ganiatâd ar gyfer ffotograffiaeth ddigidol, a bydd yn rhaid i chi dalu ein ffioedd safonol.