skip to main content

Ffotograffau a chardiau post

Mae deunyddiau gweledol fel ffotograffau, cardiau post, printiau a sleidiau’n ymddangos drwy ein casgliadau i gyd. Gall casgliadau gynnwys ffotograffau’n unig, ond mae rhai ffotograffau wedi eu hamgáu o fewn papurau, ffeiliau a chyfrolau, felly nid ydynt o reidrwydd yn amlwg yn y disgrifiad catalog.

Sut ydw i’n chwilio am ffotograffau o fewn y casgliadau?

Y ffordd orau o chwilio am ffotograffau yw chwilio am y casgliad y mae gennych chi ddiddordeb ynddo yn y lle cyntaf. Er enghraifft, os ydych chi eisiau gwybod os oes gennym ni ffotograff sy’n ymwneud ag ysgol benodol, chwiliwch am gofnodion o’r ysgol honno. Mae awgrymiadau am sut i chwilio’r catalog i’w gweld yma.

Gallwch chwilio am ffotograffau o fewn y casgliadau drwy roi gair allweddol yn y bar chwilio sydd i’w weld ar frig pob tudalen. Er enghraifft, gallwch chwilio am enw lle (e.e. Rhuthun), a phan fydd y canlyniadau chwilio’n ymddangos, defnyddiwch y ddewislen chwith o dan ‘Format’ i gyfyngu’r canlyniadau chwilio i ffotograffau yn unig.

AWGRYM: Sylwch nad oes fformat i bob cofnod catalog, felly ni fydd y dull hwn o chwilio o reidrwydd yn dangos pob llun o Ruthun.

Sut alla’ i ddefnyddio ffotograffau yn fy ngwaith ymchwil?

Gallwch wneud cais am gopi o unrhyw ffotograff yn ein casgliad. Fodd bynnag, yn unol â’n cyfyngiadau copïo, dim ond er defnydd personol y cewch chi’r copi. Golyga hyn na allwch chi ddefnyddio’r ffotograff mewn unrhyw ffordd arall, gan gynnwys ei gyhoeddi mewn llyfr na’i bostio ar lein.

Darllenwch ein telerau ac amodau copïo i gael rhagor o fanylion. [dolen i’r ffurflen newydd]

Ym mha iaith y mae’r ffotograffau wedi’u rhestru?

Caiff ffotograffau eu rhestru yn Saesneg yn bennaf, ond pan ddefnyddir termau mynegai, maent yn ymddangos yn y Gymraeg a’r Saesneg.

Sut alla’ i gael gafael ar y cofnodion hyn?

Mae ein prif gasgliad ffotograffig bellach wedi cael ei sganio ac mae’n cynnwys dros 16,000 o ddelweddau. Mae gennym ganiatâd i gyhoeddi cyfran o’r rhain yn unol â chyfraith hawlfraint. Gallwch chwilio am ddelweddau digidol o fewn y casgliadau drwy roi enw plwyf yn y bar chwilio sydd i’w weld ar frig pob tudalen. Yna, gallwch ddefnyddio’r ddewislen chwith i ddewis ‘images only’, fydd yn cyfyngu canlyniadau’r chwiliad i’r rheiny sydd â delwedd ddigidol ar gael yn unig. Bydd cryno-lun o’r ddelwedd i’w weld wrth ochr y cofnod catalog. Os ydych chi wedi cofrestru a mewngofnodi, gallwch glicio ar y cryno-lun i archebu copi digidol o’r ffotograff (£).

Mae rhestr lawn o’r casgliadau ffotograffig wedi’u trefnu yn ôl plwyf sy’n cael eu cadw yn Rhuthun i’w gweld yma.

Mae rhestr lawn o’r casgliadau ffotograffig wedi’u trefnu yn ôl plwyf sy’n cael eu cadw ym Mhenarlâg i’w gweld yma.

Mae cangen Penarlâg wedi cyhoeddi detholiad o’u casgliadau ffotograffig ar Flickr. Ewch i weld eu ffrwd Flickr yma.

Gallwch weld casgliadau ffotograffig eraill yn ein hystafelloedd ymchwil. Archebwch le yn yr ystafell ymchwil heddiw.

Pa gofnodion sydd yna mewn archifau a sefydliadau eraill?

Cafodd nifer o’r cardiau post a’r ffotograffau sydd yn ein casgliadau eu creu gan ffotograffwyr enwog, ac mae gwefannau fel Francis Frith neu TuckDB Postcards yn ddefnyddiol i ymchwilwyr.

Os hoffech chi roi ffotograffau sy’n arwyddocaol i’r ardal i ni eu cadw, darllenwch ein canllaw i adneuwyr.