Gwirfoddoli gyda ni

Mae gwirfoddolwyr yn chwarae rhan bwysig yn y gwaith rydym ni’n ei wneud.  Yn y gorffennol roedd yn rhaid i wirfoddolwyr weithio yn y Swyddfa Archifau yn Rhuthun, ond fe allwn ni rwan gynnig gwirfoddoli rhithwir, er mwyn i chi helpu cefnogi ein gwasanaeth o gartref.

Pam gwirfoddoli?

Rydym yn chwilio am wirfoddolwyr o bob cefndir ac oed.  Efallai bod arnoch chi eisiau dysgu sgiliau newydd neu wella eich CV, derbyn rhywfaint o brofiad gwaith neu ddysgu am hanes eich ardal.

Dyma rhai o fanteision gwirfoddoli:

  • gwella sgiliau TG a sgiliau eraill sy’n gysylltiedig â gwaith
  • darparu gwell ymdeimlad o fod yn rhan o gymuned
  • gwella hyder wrth chwilio am waith

Mae gwirfoddoli yn cefnogi unigolion sy’n dychwelyd i’r gwaith ar ôl cyfnod o ddiweithdra, drwy ddarparu cyfleoedd i ddysgu sgiliau newydd a chael profiad mewn sectorau gwahanol.

Dysgu mwy am wirfoddoli yn y sector archifau.

Pa sgiliau sydd eu hangen?

Mae prosiectau gwirfoddol yn gofyn am y sgiliau a priodoleddau personol canlynol-

Hanfodol-

• Diddordeb personol mewn archifau a’r gwasanaeth a ddarparwn

• Brwdfrydedd a pharodrwydd i ddysgu sgiliau newydd

• Safon dda o Saesneg ysgrifenedig a llafar

• Y gallu i weithio’n annibynnol ac fel rhan o dîm

• Agwedd drefnus a rhoddir sylw da iawn i fanylion

• Sgiliau rhyngbersonol a chyfathrebu da

• Sgiliau TGCh da (prosesu geiriau, cronfeydd data a thanlaen)

Dymunol-

•Safon dda o sgiliau llafar ac ysgifenedig Cymraeg

•Sgiliau TGCh Uwch (digido, profiad gyda golygu photoshop / delweddau, tystysgrif ECDL)

Sut mae gwirfoddoli yn ein helpu ni?

Mae gwirfoddolwyr yn gwneud cyfraniad gwerthfawr i’n gwaith ni, ac yn ein helpu i gefnogi ein nodau ac amcanion.  Hyd yma, mae gwirfoddolwyr wedi ein helpu i:

  • warchod a glanhau’r cofnodion yn ein gofal
  • ychwanegu gwybodaeth a gwella ein catalog archifau
  • creu cronfeydd data i gynyddu mynediad i rai o’r cofnodion sydd gennym gan gynnwys Mynegai Ysbyty Gogledd Cymru

Rydym yn chwilio am wirfoddolwyr rhitwir i helpu i wella ein catalog ar-lein.  Mae hyn yn golygu trosi catalogau papur i gronfeydd data y gellir eu chwilio.  Ar hyn o bryd, ein blaenoriaeth yw casgliadau ysgol sy’n ymwneud ag ardaloedd yn Sir Ddinbych, Conwy a Wrecsam.

Sut fedrwch chi gymryd rhan?

Mae gennym y rolau gwirfoddoli canlynol ar gael-

Gwirfoddoli RhithwyrRECRIWTIO NAWR!

Gwirfoddoli GrŵpRECRIWTIO NAWR!

Gwirfoddoli Unigol– DDIM AR GAEL